Program 2024

Letöltés PDF-ben

Program Szentendréért

Szentendre jelene és jövője polgárai öntudatán, városukhoz való viszonyán, tenniakarásán, a helyi demokrácia megerősítésén múlik.

Az együttműködés és a sokszínűség hagyományaira építve, a város polgárainak jobb életminőséget biztosítva kell megóvnunk és megújítanunk a természeti, tájképi környezetünket, épített örökségünket. Ezért tenni, cselekedni – a politikai elfogultságokon felülemelkedve – mindannyiunk kötelessége, mert szeretjük Szentendrét a kihívásokkal, megoldásra váró feladatokkal együtt. Ez a város az otthonunk, amelyet mindig lehet szebbé, jobbá és otthonosabbá tenni a közösség tagjaival együttműködve, folyamatos párbeszédben az itt élő polgárokkal.

 1. Élhető város, fenntartható növekedés, új kihívások

Az egyik legfontosabb ígéretünkkel összhangban – az építésügyi szabályozás még önkormányzati kézben maradt eszközeivel – sikerült megállítani, hogy további lakópark beruházásokkal, az ingatlanbefektetők érdekei szerint növekedjen a város. Megállítottuk a városi közmű-infrastruktúrát, közlekedési viszonyainkat mindenféle előzetes vizsgálat és ellentételezés nélkül terhelő építkezési gyakorlatot. Célunk volt és maradt, hogy fenntartható városfejlesztési politikát valósítunk meg, mert ez szolgálja a szentendreiek, a jelen és a jövő itt élő generációinak érdekeit.

A következő önkormányzati ciklusban olyan településfejlesztési és településrendezési tervet készítünk a szentendreiekkel közösen, többszöri egyeztetéssel, amelynek célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása, a fenntartható fejlődést szolgáló szempontok figyelembevételével. Ebben a folyamatban célunk az országos és térségi fejlesztési programok, valamint a települési érdekek és a jogos magánérdekek összhangjánakbiztosítása.

 1. Erőteljesebb térségi együttműködéssel érhetjük el céljainkat

Az eddigieknél erőteljesebb önkormányzati együttműködésre van szükség a Dunakanyarban, hiszen a környező településeket és a fővárost összekapcsoló közúthálózat fejlesztése és megújítása, a közösségi közlekedés, a kötöttpályás tömegközlekedés mielőbbi korszerűsítése érdekében együtt kell fellépni a Fővárossal és az érintett kerületi önkormányzatokkal.

Továbbra is kezdeményezően és együttműködően lépünk fel annak érdekében, hogy a szentendrei HÉV és a Volánbusz állomása mielőbb, egy komplex beruházás keretében újuljon meg.

Célunk, hogy még 2026 előtt valósuljon meg az a projekt, amelynek terveit még 2021 decemberében mutatta be Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és Vitézy Dávid (akkor még, mint a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója). Fontos, hogy az előzetes tervek szerint megvalósuljon a HÉV és a Volánbusz állomásait építészetileg egy egységként kezelő, teljes körű megújítása, sok zöldfelülettel, és parkolóhelyekkel együtt.

A szükséges térségi együttműködés mellett megerősítjük a képviselő-testület tagjainak, a térség országgyűlési képviselőjének és a szentendrei civil közösségek, polgárok összefogását, lobbierejét, hogy Szentendre és a környező települések számára kiemelten fontos, évtizedek óta halogatott közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, intézményi beruházások mielőbb megvalósuljanak.

 1. Városi közlekedés fejlesztése

Folytatjuk a város fő gyűjtő útvonalainak és a hozzá kapcsolódó zöldfelületek ütemezett felújítását, ahogy ez megvalósult a Kálvária úton. Céljaink között szerepel a városrészeket összekötő utak kiépítése is, valamint a kormány által elhalasztott Budakalászi elkerülő út tervezett csomópontjától a Rózsa utcai iparterületig vezető tehermentesítő útszakasz mielőbbi kiépítése.

A belső úthálózat lépésről lépésre történő fejlesztése során kiemelten fontos a gyalogos és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése is, ezért kijelöltük az elektromoskerékpárút-hálózat mobilitási pontjait. Terveinkben szerepel a budapesti hálózathoz kapcsolódó kerékpáros szolgáltatás létrehozása, amellyel a térségi alternatív közlekedést ösztönözhetjük.

Iskoláink, intézményeink körül, olyan forgalomtechnikai fejlesztésekkel, mint a K+R parkolók létesítése, valamint rendészeti jelenléttel továbbra is segítjük a biztonságos közlekedést, és támogatjuk az autós forgalmat csökkentő kezdeményezéseket (Gyalogbusz).

Mivel a Volánbusz eddig nem volt partner a városon belüli közösségi közlekedés bővítésében, ezért pályázatot dolgozunk ki más szolgáltatók bevonására, a városvezetés által már felmért lakossági igények alapján. Addig is, amíg a 11-es számú főút felújítását nem támogatja a kormány, szeretnénk a főút üzemeltetési színvonalának javítását elérni. Ezért átfogó megállapodást kezdeményezünk a Magyar Közúttal a főút gyakoribb takarítása, kátyúzása, forgalomtechnikai észszerűsítésének megvalósítása, a közlekedési lámpák – eddig különböző érvekre hivatkozva elmaradt – összehangolása érdekében.

Továbbra is indokoltnak tartjuk a HÉV új szárnyvonallal való bővítését, amellyel a Püspökmajor lakótelep, Izbég és a Skanzen is bekapcsolható a kötöttpályás közlekedésbe.

 1. Folytatni kívánjuk az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat korszerűsítési programot

Célunk, hogy a kormányzati döntéshozóknál elérjük a program felgyorsítását, hiszen nyaranta egyre gyakrabban lép fel vízhiány néhány városrészben az elavult és túlterhelt közmű-infrastruktúra miatt.

Fel kívánjuk gyorsítani a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel és a DMRV-vel közösen előkészített közműfejlesztési tervek, pályázatok megvalósítását: a belvárosi szenny- és csapadékvíz szétválasztás II. ütemét, 11-es számú főút alatti közműhálózat teljes körű rekonstrukcióját, a még csatornázatlan lakott területeken a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését.

 1. Felelős gazdálkodással több fejlesztés

A kormány által meghatározott, az önkormányzatiságot meggyengítő finanszírozási rendszer, és a központi költségvetési politika keretei között felelős és átlátható, számon kérhető gazdálkodást folytatunk továbbra is annak érdekében, hogy a fontos városfejlesztési célok, intézményeink magas színvonalú működtetése mellett a Városrészi Költségvetés program bővítésére is biztosítunk forrásokat.

Tovább erősítjük az 1+1 fejlesztési programot, amiben a lakók minden egyes forintjához ugyanannyit tesz hozzá az önkormányzat. A felelősségteljes gazdálkodás mellett folytatjuk a külső források feltárását és bevonását, hogy magasabb színvonalon tudjuk ellátni az önkormányzat városüzemeltetési, intézményfenntartási és egyéb közfeladatait, és ehhez biztosítsuk a szükséges fejlesztések forrásait.

Szentendre egyre kedveltebb befektetési célpont, városunkat egyre több jelentős cég választja ki magának befektetési, beruházási céllal és ez meg is látszik a világjárvány óta folyamatosan növekvő iparűzési adóbevételeinken is. Ezt a kedvező folyamatot tovább kívánjuk ösztönözni az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel.

Programot kívánunk kidolgozni a helyi gazdasági szereplők, a nagyobb cégek, valamint a kis- és a középvállalkozások közötti együttműködésben rejlő lehetőségek feltárására.

 1. Városi, térségi fejlesztési tervek és jövőkép

Szentendre polgármestere a képviselő-testület 2024. áprilisi ülésére előterjesztette a tervezett és előkészítés alatt álló fejlesztési, beruházási projektek listáját. Fülöp Zsolt polgármester előterjesztésében bemutatott városi, térségi fejlesztéseknek a megvalósítását programunk részének tekintjük. Ezek a beruházások kirajzolják a város jövőképét is.

Érdemes közülük kiemelni a belvárosunk értékeinek megmentését és megújítását célzó beruházások mellett, az élő kapcsolat megteremtését a Duna korzó menti rézsű tájépítészeti elemekkel történő lépcsős kialakításával; a Bükkös parti piac megújításának folytatását; a Radnóti és hátsó Pomázi út teljes felújítását; a Gyógy- és Fűszernövény Skanzen megvalósítását a Kőhegyi út elejénél; közvetlen európai uniós pályázat keretében a Püspökmajor lakótelep fűtőművének és gerinchálózatának teljes felújítását; napelempark megépítését a Kéki-1 domb területén és a szentendrei energiaközösségek létrehozását; a már elindított intézményi, energetikai korszerűsítések befejezését (V8 Uszoda és az Izbégi Tagóvoda), valamint továbbiak előkészítését (Gondozási Központ, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár) és a 11-es számú főút menti zöldfelületek teljes megújítását.

 1. Részvételi és partnerségi lehetőségek bővítése a döntéseknél

A városvezetés célja az, hogy a képviselő-testület tagjai a közösséget érintő ügyekről, az itt élő polgárok fokozott bevonásával, véleményük figyelembevételével döntsenek.

A közösségi párbeszéd, a részvételiség új formáit közösen kívánjuk kialakítani és továbbfejleszteni a helyi közösségek, civil szervezetek bevonásával.

Célunk a közös döntéselőkészítés és a döntéshozatal fórumainak az eddigieknél hatékonyabb, kellő időt biztosító, a civilek számára garanciákat is nyújtó formájának megteremtése.

Az új városvezetés a részvételi demokrácia önkormányzati oldalának erősítése érdekében a hivatalon belül Részvételi Irodát kíván létrehozni. A Részvételi Iroda a társadalmi párbeszéd és partnerségi egyeztetés letéteményese, célja a szentendrei polgárok közügyekbe történő mind erősebb bevonása. Különösen fontosnak tartjuk a szoros partneri együttműködés megteremtését a természeti, környezeti értékeinket érintő döntések során a zöld civil szervezetekkel.

 1. Szintet lépünk a Városrészi Költségvetés programmal

Tovább visszük a 2021-ben bevezetett, a városrészeket az ott élők igényei és döntései alapján fejlesztő programunkat, megemeljük az erre szánt pénzügyi keretet. Az így megvalósuló beruházásoknál már az előkészítési, tervezési fázisba is bevonjuk az ott lakókat, a civil közösségeket, miközben biztosítjuk azok megvalósulásának átláthatóságát, számonkérhetőségét is.

Folytatjuk a 2024-ben bevezetett Ifjúsági Részvételi Költségvetést. A program a város középiskolás diákjainak kínál lehetőséget a várost érintő, de kifejezetten ifjúsági fejlesztési igények, ötletek megvalósítására.

 1. Közös cselekvéssel közterületeink, lakókörnyezetünk állapotáért

Kiemelt figyelmet fordítunk közterületeink állapotára, gondozására – erősítve ebben is a közösségi együttműködést, a lakosság részvételét.

Bár az önkormányzat nem rendelkezik végtelenített erőforrásokkal, de célunk az, hogy ápolttá, szerethetővé tegyük közterületeinket. Az önkényesen hulladéklerakóként használt területeket felszámoljuk, és rendezett viszonyokat teremtünk és tartunk fenn. Javítani fogjuk a szükséges erőforrások biztosításával a városüzemeltetési feladatellátást, az elvégzett feladatok kontrollját, számonkérhetőségét a városi szolgáltatónál, de az önkormányzatnál, a hivatalon belül is.

Számítunk a lakosság partnerségére és arra is, hogy az ingatlantulajdonosok saját ingatlanjaik és azok közvetlen környezetének rendben tartásával, folyamatos ápolásával hozzájárulnak ezen célok megvalósításához.

 1. Megbecsüljük és gondozzuk Szentendre természeti értékeit

Folytatjuk a zöldítési, fásítási programot, de a jövőben szeretnénk még inkább bevonni a városrészben élőket és a zöld civil közösségeket. Megerősítjük a hivatalon belül a természetvédelmi, környezetvédelmi, főkertészi szakterületet.

Kiemelten kívánunk foglalkozni az ivóvizünk védelmével, a térségünket ellátó Szentendrei Déli Vízbázis kármentesítési kérdésével, a vízbázis megóvásával, a patakjaink, vizes élőhelyeink védelmével. Az esővíz hasznosítására indított programunkat folytatjuk.

 1. Közel hozzuk a kulturális kínálatot, lehetőséget kínálunk az alkotni vágyóknak

Szentendre kulturális öröksége, művészeti hagyományai, értékei, megannyi alkotó és alkotás, legyen szó képzőművészetről vagy színházról mind fontos részei Szentendre imázsának, és erre büszkék is vagyunk. Művészeti és kulturális programkínálatunk az elmúlt években nem vált öncélúvá: erősítettük a helyi közösségek, a nemzetiségeink és a művészek jelenlétét a programok alakításában, miközben városunknak továbbra is elismert helye van a hazai és nemzetközi kulturális vérkeringésben.

Nemzetiségeinket megbecsüljük, nemcsak pénzügyi támogatásokkal, hanem egyre több közös programmal, amelyek elősegítik a nemzetiségi kultúra ápolását, megismertetését.

Helyzetbe kívánjuk hozni az itt élő, független művészeket, alkotókat és műhelyeket, beleértve a fiatal generációk képviselőit is. A szentendreiek igényeit figyelembe véve immár nem pusztán a turisztikai szezonra, és nem elsősorban az idelátogatókra fókuszáltan szervezik intézményeink a programjaikat. Ezt a gyakorlatot is folytatjuk. Kulturális területen fontos intézményi beruházásokat készítünk elő.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy külső forrás bevonásával végre megújuljon a könyvtárunk és városi színháztermünk, a Dunaparti Művelődési Ház, és nem utolsósorban a Kereskedőház, amelyet – reményeink szerint – a következő öt éven belül fontos városi művészeti, kulturális közösségi térként használhatunk majd.

 1. Kiemelten kezeljük az egészségügyi szolgáltatások javítását

A hazai egészségügyi rendszer folyamatos átszervezése miatti bizonytalanság mellett az orvoshiány, a várólisták és egyéb finanszírozási feszültségek veszélyeztetik az ellátás biztonságát és minőségét – nehézséget okozva az önkormányzatoknak is a lakossági elvárások kielégítésében. Az alapellátás már évek óta nem kötelező önkormányzati feladat és az idén került sor az ügyeleti rendszer sok kritikát kiváltó központosítására is.

2022-ben fogadta el a képviselő-testület a város egészségtervét („Szentendrei Járás Egészségterve 2022-2026”). Figyelemmel az egészségügyi ellátással kapcsolatos igények folyamatos változására, a testület évente intézkedési programot fogad el, amely elősegíti a lakossági elvárások szerinti egészségügyi szolgáltatást, amit az önkormányzat saját forrásból is támogat, ahogyan támogatjuk a város által létrehozott Egészséges Városért Közalapítvány működését is.

 1. Javuló szabadidős, rekreációs és sportolási lehetőségek a szentendreiekért

A koronavírus járványt követően elkészített új sportkoncepcióval a legfontosabb célkitűzésünk a városi szabadidő- és tömegsportok ösztönzése volt. Ennek köszönhetően olyan sporteseményeket valósítottunk meg, mint a jótékonysági Nyuszi- és Mikulásfutás, valamint a szentendrei iskolák között megrendezett bajnokságok. A Skanzen Tandem életre keltésével útjára indítottuk az épek és fogyatékkal élők közös sporteseményét. Bevezettük a Mozdulj Szentendre! programot, melynek keretében heti rendszerességgel biztosítunk a lakosság számára ingyenes edzési lehetőséget a város különböző pontjain. Újabb programok indításával a pilisi természetjáró és dunai vízitúrák szervezését is ösztönözni kívánjuk. A V8 Uszoda fejlesztésének és energetikai korszerűsítésének elindításával célunk továbbra is a lakossági igények magas színvonalú kiszolgálása.

Elkötelezettek vagyunk a Pilisi tekerő és a Sportágválasztó újbóli életre keltéséhez szükséges pénzügyi források előteremtésében. Az egyéni diák-sportteljesítmények mellett a városhoz kötődő, felnőtt amatőr- és versenysportolói teljesítmények elismerését is tervezzük.

 1. Gondoskodással segítjük az időseket és a rászorulókat

A szociális területen számos intézkedést hoztunk. Újraalkottuk a város pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletét. Új szociális juttatási formákat vezettünk be. Az elszabaduló infláció szükségessé tette, hogy a rendeletben módosítsuk a jövedelmi határokat, hogy minél több rászoruló szentendrei vehesse igénybe a támogatást. Továbbá bevezettük az időskorúak támogatási juttatását is. Továbbra is célunk a szociális támogatásokhoz való hozzáférés bővítése és a juttatások reálértékének megőrzése.

 1. Közszolgálat a helyi nyilvánosságban

A szentendreieknek joguk van hozzá, hogy a közügyekről pontos és részletes információkhoz jussanak. Ezt az igényt a sokszínű helyi nyilvánosság biztosíthatja. Ennek kiemelt felelősségű szereplői a közszolgálati normák szerint működő önkormányzati csatornák. A Szentendre és Vidéke magazin mellett ebbe a körbe tartoznak: a város hivatalos honlapja (Szentendre.hu), hírlevele, a közösségi médiában közzétett önkormányzati tartalmak, és az egyéb közérdekű nyomtatott és kültéri kommunikációs felületek. Végül, de nem utolsósorban a városi mobilapplikáció, amely a felhasználók számára nemcsak a gyors tájékozódást, de az egyszerűbb ügyintézést is lehetővé teszi.

A város költségvetéséből, adóforintjainkból működő tájékoztató eszközök nem válhatnak az aktuális testületi-többség vagy a polgármester szócsövévé és nem szolgálhatnak pártérdekeket. Megőrizzük a testületi ülések nyilvánosságát, biztosítjuk az önkormányzat működésének átláthatóságát. A mindenkori városvezetésnek együtt kell működnie minden olyan üzleti vagy közösségi médiaszereplővel, amely az etikus és minőségi tájékoztatás értékrendje szerint működik.

Nincs értelmes közbeszéd a tényeken alapuló, korrekt tájékoztatás nélkül. Nincs demokrácia a véleménynyilvánítás szabadsága nélkül. És nincs közösség párbeszéd nélkül.

Fontos, hogy véleményünket mindig, a közösségi médiában is kulturált hangnemben, kirekesztő, mások méltóságát sértő megfogalmazások nélkül, és a személyiségünk vállalásával, nem álprofilok mögé bújva tegyük közzé. Mi így tesszük a jövőben is.

Programunkra nem mondjuk, hogy „gránitszilárdságú”, sőt eleve úgy kezeljük, hogy még formálható. Veletek, Önökkel együtt.

Programunk egy vállalás. Olyan vállalás, mely alakítható, formálható, de alakítani fogja nyilván maga az élet is.

Mi a szentendreiekkel együtt, Szentendréért akarunk dolgozni.

Tisztességgel és felelősséggel.

Bátorítunk mindenkit a közös programalkotásra és a közös cselekvésre!

Tegyünk Együtt Szentendréért!